ارتباط با آکادمی برند

راه های ارتباطی با آکادمی برند ایران

تلفن خط ۱: ۲۲۲۷۷۱۱۱ (۰۲۱)

تلفن خط ۲: ۲۲۲۲۵۱۳۹ (۰۲۱)

ایمیل:info@iranbrandacademy.com

 

برای دریافت اطلاعات تماس در تلفن همراه خود این بارکد را اسکن کنید:

 

panels_data:
a:3:{s:7:"widgets";a:9:{i:0;a:8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"text";s:154:"

راه های ارتباطی با آکادمی برند ایران

";s:20:"text_selected_editor";s:4:"html";s:5:"autop";b:1;s:12:"_sow_form_id";s:13:"57f388ac9272f";s:22:"so_sidebar_emulator_id";s:20:"sow-editor-281910000";s:11:"option_name";s:17:"widget_sow-editor";s:11:"panels_info";a:7:{s:5:"class";s:31:"SiteOrigin_Widget_Editor_Widget";s:3:"raw";b:0;s:4:"grid";i:0;s:4:"cell";i:1;s:2:"id";i:0;s:9:"widget_id";s:36:"daae3565-7781-40dc-b05b-b787e74fb54b";s:5:"style";a:2:{s:7:"padding";s:15:"8px 0px 0px 0px";s:18:"background_display";s:4:"tile";}}}i:1;a:8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"text";s:140:"

";s:20:"text_selected_editor";s:4:"html";s:5:"autop";b:1;s:12:"_sow_form_id";s:13:"57f388a22ca86";s:22:"so_sidebar_emulator_id";s:20:"sow-editor-281910001";s:11:"option_name";s:17:"widget_sow-editor";s:11:"panels_info";a:7:{s:5:"class";s:31:"SiteOrigin_Widget_Editor_Widget";s:3:"raw";b:0;s:4:"grid";i:0;s:4:"cell";i:2;s:2:"id";i:1;s:9:"widget_id";s:36:"aa0cb34c-bca6-479d-84ad-67287355e68f";s:5:"style";a:1:{s:18:"background_display";s:4:"tile";}}}i:2;a:8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"text";s:201:"


پلاس آکادمی

";s:20:"text_selected_editor";s:4:"html";s:5:"autop";b:1;s:12:"_sow_form_id";s:13:"57f3998a35cfd";s:22:"so_sidebar_emulator_id";s:20:"sow-editor-281910002";s:11:"option_name";s:17:"widget_sow-editor";s:11:"panels_info";a:7:{s:5:"class";s:31:"SiteOrigin_Widget_Editor_Widget";s:3:"raw";b:0;s:4:"grid";i:1;s:4:"cell";i:0;s:2:"id";i:2;s:9:"widget_id";s:36:"b3745d24-f39b-4fda-83c3-3ae9f7b4267c";s:5:"style";a:1:{s:18:"background_display";s:4:"tile";}}}i:3;a:8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"text";s:203:"


فیسبوک آکادمی

";s:20:"text_selected_editor";s:4:"html";s:5:"autop";b:1;s:12:"_sow_form_id";s:13:"57f39987a3404";s:22:"so_sidebar_emulator_id";s:20:"sow-editor-281910003";s:11:"option_name";s:17:"widget_sow-editor";s:11:"panels_info";a:7:{s:5:"class";s:31:"SiteOrigin_Widget_Editor_Widget";s:3:"raw";b:0;s:4:"grid";i:1;s:4:"cell";i:1;s:2:"id";i:3;s:9:"widget_id";s:36:"b3745d24-f39b-4fda-83c3-3ae9f7b4267c";s:5:"style";a:1:{s:18:"background_display";s:4:"tile";}}}i:4;a:8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"text";s:213:"


اینستاگرام آکادمی

";s:20:"text_selected_editor";s:4:"html";s:5:"autop";b:1;s:12:"_sow_form_id";s:13:"57f399805a3fa";s:22:"so_sidebar_emulator_id";s:20:"sow-editor-281910004";s:11:"option_name";s:17:"widget_sow-editor";s:11:"panels_info";a:7:{s:5:"class";s:31:"SiteOrigin_Widget_Editor_Widget";s:3:"raw";b:0;s:4:"grid";i:1;s:4:"cell";i:2;s:2:"id";i:4;s:9:"widget_id";s:36:"b3745d24-f39b-4fda-83c3-3ae9f7b4267c";s:5:"style";a:1:{s:18:"background_display";s:4:"tile";}}}i:5;a:8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"text";s:207:"


لینکداین آکادمی

";s:20:"text_selected_editor";s:4:"html";s:5:"autop";b:1;s:12:"_sow_form_id";s:13:"57f39901ec41d";s:22:"so_sidebar_emulator_id";s:20:"sow-editor-281910005";s:11:"option_name";s:17:"widget_sow-editor";s:11:"panels_info";a:7:{s:5:"class";s:31:"SiteOrigin_Widget_Editor_Widget";s:3:"raw";b:0;s:4:"grid";i:1;s:4:"cell";i:3;s:2:"id";i:5;s:9:"widget_id";s:36:"b3745d24-f39b-4fda-83c3-3ae9f7b4267c";s:5:"style";a:1:{s:18:"background_display";s:4:"tile";}}}i:6;a:8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"text";s:216:"


کانال تلگرام آکادمی

";s:20:"text_selected_editor";s:4:"html";s:5:"autop";b:1;s:12:"_sow_form_id";s:13:"57f3813fbfafe";s:22:"so_sidebar_emulator_id";s:20:"sow-editor-281910006";s:11:"option_name";s:17:"widget_sow-editor";s:11:"panels_info";a:7:{s:5:"class";s:31:"SiteOrigin_Widget_Editor_Widget";s:3:"raw";b:0;s:4:"grid";i:1;s:4:"cell";i:4;s:2:"id";i:6;s:9:"widget_id";s:36:"b3745d24-f39b-4fda-83c3-3ae9f7b4267c";s:5:"style";a:1:{s:18:"background_display";s:4:"tile";}}}i:7;a:9:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"text";s:315:"

تلفن خط 1: 22277111 (021)

تلفن خط 2: 22225139 (021)

ایمیل:info@iranbrandacademy.com

";s:20:"text_selected_editor";s:4:"html";s:5:"autop";b:1;s:12:"_sow_form_id";s:13:"57f39abeebd4c";s:19:"_sow_form_timestamp";s:13:"1574601508609";s:11:"panels_info";a:6:{s:5:"class";s:31:"SiteOrigin_Widget_Editor_Widget";s:4:"grid";i:2;s:4:"cell";i:0;s:2:"id";i:7;s:9:"widget_id";s:36:"fde89e4a-5209-43b7-95ef-b72448ef51c0";s:5:"style";a:2:{s:27:"background_image_attachment";b:0;s:18:"background_display";s:4:"tile";}}s:22:"so_sidebar_emulator_id";s:20:"sow-editor-281910007";s:11:"option_name";s:17:"widget_sow-editor";}i:8;a:8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"text";s:470:"

 

برای دریافت اطلاعات تماس در تلفن همراه خود این بارکد را اسکن کنید:

 

";s:20:"text_selected_editor";s:4:"tmce";s:5:"autop";b:1;s:12:"_sow_form_id";s:13:"57f39b735339b";s:22:"so_sidebar_emulator_id";s:20:"sow-editor-281910008";s:11:"option_name";s:17:"widget_sow-editor";s:11:"panels_info";a:7:{s:5:"class";s:31:"SiteOrigin_Widget_Editor_Widget";s:3:"raw";b:0;s:4:"grid";i:3;s:4:"cell";i:0;s:2:"id";i:8;s:9:"widget_id";s:36:"486094a3-18ed-4b41-866a-4b8a9075c210";s:5:"style";a:2:{s:27:"background_image_attachment";b:0;s:18:"background_display";s:4:"tile";}}}}s:5:"grids";a:4:{i:0;a:2:{s:5:"cells";i:4;s:5:"style";a:0:{}}i:1;a:2:{s:5:"cells";i:5;s:5:"style";a:1:{s:18:"background_display";s:4:"tile";}}i:2;a:2:{s:5:"cells";i:1;s:5:"style";a:0:{}}i:3;a:2:{s:5:"cells";i:1;s:5:"style";a:0:{}}}s:10:"grid_cells";a:11:{i:0;a:4:{s:4:"grid";i:0;s:5:"index";i:0;s:6:"weight";d:0.09844384303113899725712343524719472043216228485107421875;s:5:"style";a:0:{}}i:1;a:4:{s:4:"grid";i:0;s:5:"index";i:1;s:6:"weight";d:0.59235453315324004819331094040535390377044677734375;s:5:"style";a:0:{}}i:2;a:4:{s:4:"grid";i:0;s:5:"index";i:2;s:6:"weight";d:0.06867388362652700195543076233661849983036518096923828125;s:5:"style";a:0:{}}i:3;a:4:{s:4:"grid";i:0;s:5:"index";i:3;s:6:"weight";d:0.240527740189100003309619069113978184759616851806640625;s:5:"style";a:0:{}}i:4;a:4:{s:4:"grid";i:1;s:5:"index";i:0;s:6:"weight";d:0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125;s:5:"style";a:0:{}}i:5;a:4:{s:4:"grid";i:1;s:5:"index";i:1;s:6:"weight";d:0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125;s:5:"style";a:0:{}}i:6;a:4:{s:4:"grid";i:1;s:5:"index";i:2;s:6:"weight";d:0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125;s:5:"style";a:0:{}}i:7;a:4:{s:4:"grid";i:1;s:5:"index";i:3;s:6:"weight";d:0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125;s:5:"style";a:0:{}}i:8;a:4:{s:4:"grid";i:1;s:5:"index";i:4;s:6:"weight";d:0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125;s:5:"style";a:0:{}}i:9;a:4:{s:4:"grid";i:2;s:5:"index";i:0;s:6:"weight";i:1;s:5:"style";a:0:{}}i:10;a:4:{s:4:"grid";i:3;s:5:"index";i:0;s:6:"weight";i:1;s:5:"style";a:0:{}}}}
ulp_version:
6.5
ulp_onload_mode:
default
ulp_onload_period:
5
ulp_onload_delay:
0
ulp_onload_close_delay:
0
ulp_onload_popup:
default
ulp_onload_popup_mobile:
default
ulp_onexit_mode:
default
ulp_onexit_period:
5
ulp_onexit_popup:
default
ulp_onexit_popup_mobile:
default
ulp_onscroll_popup:
default
ulp_onscroll_popup_mobile:
default
ulp_onscroll_mode:
default
ulp_onscroll_period:
5
ulp_onscroll_offset:
600
ulp_onidle_mode:
default
ulp_onidle_delay:
30
ulp_onidle_period:
5
ulp_onidle_popup:
default
ulp_onidle_popup_mobile:
default
restrict_roles:
intense_featured_gallery:
intense_featured_image_type:
standard
intense_image_shadow:
intense_hover_effect_type:
intense_hover_effect:
0
intense_featured_audio_url:
intense_featured_video_type:
intense_featured_color:
slide_template:
default
ulp_onabd_mode:
default
ulp_onabd_period:
5
ulp_onabd_popup:
default
ulp_onabd_popup_mobile:
default
um_content_restriction:
a:8:{s:26:"_um_custom_access_settings";s:1:"0";s:14:"_um_accessible";s:1:"0";s:19:"_um_noaccess_action";s:1:"0";s:30:"_um_restrict_by_custom_message";s:1:"0";s:27:"_um_restrict_custom_message";s:0:"";s:19:"_um_access_redirect";s:1:"0";s:23:"_um_access_redirect_url";s:0:"";s:28:"_um_access_hide_from_queries";s:1:"0";}
Close
*
*
Answer: 7 + 8
به سیستم آموزش مجازی آکادمی برند خوش آمدید
دانش پذیر گرامی، به منظور آشنایی با نحوه استفاده از سیستم آموزش مجازی آکادمی برند، شما می توانید این دوره را به صورت کاملا رایگان و به شکل زیر اخذ کنید.
  • ابتدا از طریق قسمت عضویت/ورود در منوی بالا ثبت نام نمایید
  • از طریق همان قسمت وارد سایت شوید
  • تا اینجا شما 10 برندیورو هدیه دریافت کرده اید
  • از برندیورو های خود می توانید برای خرید دوره استفاده کنید
  • روی دکمه خرید این دوره کلیک نمایید
  • در صفحه تسویه حساب پرداخت از طریق برند یورو را انتخاب نمایید
  • شما با موفقیت این دوره را اخذ کرده اید
  ما این دوره را برای آشنایی شما با سیستم به صورت کاملا رایگان قرار داده ایم.
دوره مجازی اصول و مبانی موفقیت
Success Principles
اولین دوره آموزش مجازی آکادمی برند ایران هم اکنون روی سایت قرار دارد. شما می توانید آن را به صورت رایگان اخذ نمایید و بگذرانید.
جزو اولین نفراتی باشید که این دوره را می گذرانند.
اخذ این دوره کاملا رایگان است.
دوره اصول و مبانی موفقیت